We have 188 guests and no members online

COMPO NÔNG NGHIỆP

Controller: Israel.

Xem thêm: COMPO NÔNG NGHIỆP

AGRI-01

Phun sương nông nghiệp.

Diện tích tưới: 500M2.

Tưới Phun sương.

26LPH*80đầu= 2.080LPH

Xuất xứ: Israel.

Xem thêm: AGRI-01

AGRI-05

Phun mưa nông nghiệp.

Diện tích tưới: 900M2.

Tưới Phun mưa.

Lưu lượng phun: 200LPH*30

Xuất xứ: Israel.

Xem thêm: AGRI-05

AGRI-02

Phun sương nông nghiệp.

Diện tích tưới: 1.000M2.

Tưới Phun sương.

Lưu lượng phun: 26LPH*160đầu.

Xuất xứ: Israel.

Xem thêm: AGRI-02

AGRI-06

Phun mưa nông nghiệp.

Diện tích tưới: 1.800M2.

Lưu lượng phun: 200LPH*60.

Xuất xứ: Israel.

Xem thêm: AGRI-06

AGRI-03

Phun mưa nông nghiệp.

Diện tích tưới: 500M2.

Tưới Phun mưa.

Lưu lượng phun: 120LPH*40

Xuất xứ: Israel.

Xem thêm: AGRI-03

AGRI-07
Nhỏ giọt nông nghiệp.

Quy mô: 1,000 vị trí tưới.

Tưới Nhỏ Giọt.

2LPH*1,000= 2.000LPH

Xuất xứ: Israel-Australia.

Xem thêm: AGRI-07

AGRI-04

Phun mưa nông nghiệp.

Diện tích tưới: 1.000M2.

Tưới Phun mưa.

Lưu lượng: 9.600 LPH

Xuất xứ: Israel.

Xem thêm: AGRI-04

Bộ điều khiển Buddy

buddy 94162 200x210

Xuất xứ: United Kingdom

Xem tiếp

Bộ điều khiển 9001D

Bộ điều khiển tưới cây tự động 9001D

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Bộ điều khiển Wifi

B hyve 6 Station Smart Wifi 200x210

Xuất xứ: USA

Xem tiếp

Bộ điều khiển 900208

Bộ điều khiển tưới cây tự động GAECS900208

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp